Prawo medyczne:

-pomoc prawną przy tworzeniu, przekształcaniu, likwidacji podmiotów wykonujących działalność medyczną

-pomoc prawną przy tworzeniu dokumentacji placówki medycznej (statut, wpis do rejestru, regulamin organizacyjny);

-obsługę prawną podmiotów świadczących usługi medyczne;

-opracowanie i opiniowanie zawieranych przez placówkę medyczną umów, w tym także kontraktów zawieranych z personelem medycznym i niemedycznym pracującym w placówce

-sporządzanie opinii prawnych;

-reprezentacja podczas sporów, negocjacji, mediacji z kontrahentami oraz z pacjentami

-reprezentacja prawna na etapie sądowym i przedsądowym w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz dyscyplinarnych.


Prawo zamówień publicznych

Zakres usług oferowanych przez Kancelarię skierowany jest zarówno do Zamawiającego i Wykonawcy:

-bieżące i jednorazowe wsparcie prawne w zakresie prawa zamówień publicznych

-obsługę prawną Zamawiających, w tym min:

a) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia;

b) opisanie przedmiotu zamówienia, wybór trybu postępowania, określenie warunków udziału w postępowaniu, kryterium oceny ofert oraz innych niezbędnych dokumentów;

c) przygotowanie projektu umowy;

d) przygotowanie regulaminu, planu zamówień, pism;

- reprezentację Wykonawców w postępowaniach przed Zamawiającymi w tym min:

a) konsultacje i pomoc w przygotowaniu oferty;

b) weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryterium oceny ofert oraz postanowień SIWZ ;

- przygotowywanie odwołań i reprezentację w postępowaniach przed KIO oraz obsługę prawną skarg od orzeczeń KIO

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.