Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria Radcy Prawnego oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą, spółdzielni, fundacji i wspólnot mieszkaniowych) oraz organizacji non-profit.

Współpraca odbywa się w formie doraźnych zleceń lub stałej obsługi prawnej.

Bez względu na wybraną przez Klienta formę obsługi prawnej – Kancelaria w ramach działalności oferuje szereg usług prawnych dedykowanych przedsiębiorcom:

I. Pomoc prawna przy zakładaniu, rejestracji, likwidacji podmiotu gospodarczego.
- przygotowywanie dokumentów i rejestracji spółek prawa handlowego poprzez


a/ opracowanie projektu umowy spółki
b/ przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania lub zmian spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
c/obsługa procesów zakładania, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształcania spółek prawa handlowych.
d/przygotowywanie projektów statutów, uchwał organów spółek i ich regulaminów;

II. Pomoc prawna przy przygotowaniu bądź opiniowaniu umów w obrocie gospodarczym. Kancelaria oferuje możliwość przygotowania bądź opiniowania większości popularnych umów występujących w obrocie gospodarczym m.in.:

- umowa sprzedaży
- umowa dostawy
- umowa dzierżawy
- umowa najmu
- umowa zlecenia
- umowa o dzieło
- umowa o pracę
- umowa o roboty budowlane
- umowa o świadczenie usług
- umowa o współpracy
- umowa poręczenia
- umowa pożyczki
- umowa spółki
- umowa użyczenia Istnieje możliwość opracowania lub zaopiniowania umów nienazwanych lub niestandardowych.

III. Udzielanie porad prawnych, formułowanie opinii i analiz prawnych.

Przedmiotem porad, opinii i analiz prawnych może być m.in.:
- prawo pracy
- prawo cywilne
- prawo handlowe
- prawo działalności gospodarczej
- prawo administracyjne (materialne i procesowe)
- prawo medyczne
- prawo podatkowe
- prawo spółdzielcze
- prawo spółek

IV. Udzielanie pomocy w przypadku ubiegania się przez firmę o zamówienie publiczne.

-przygotowanie oferty;
-zweryfikowanie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne;
-zawarcie umowy o zamówienie publiczne;
-wniesienie protestu;
-wniesienie odwołania.

V. Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria oferuje m.in. pomoc w przygotowaniu takich pism jak:

- pozew i pozew wzajemny
- apelacja i zażalenie
- skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
- sprzeciw od wyroku zaocznego
- zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty
- wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego
- wniosek o ogłoszenie upadłości
- wniosek o wpis i/lub wykreślenie w księdze wieczystej
- wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym
- wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
- skarga o wznowienie postępowania
- skarga na orzeczenie referendarza sądowego
- skarga na czynności komornika

VI. Prowadzenie postępowania upadłościowego, naprawczego i układowego

- przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania upadłościowego
- wsparcie procedury likwidacyjnej
- wsparcie procedury układowej
- wsparcie procedury naprawczej.

VII. Windykacja (dochodzenie) należności od Dłużnika

- monitorowanie kwestii spełniania bieżących zobowiązań przez dłużnika
- badanie przesłanek do zgłoszenia wniosku o upadłość dłużnika
- monity do dłużnika wzywające do spłaty należności
-uczestnictwo w negocjacjach i w sporach pozasądowych;

Dlaczego wybrać stałą i kompleksową obsługę prawną?

Umowa o stałą obsługę prawną gwarantuje klientowi kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie jego działalności oraz najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najbardziej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Wśród korzyści, jakie daje zawarcie umowy na stałą obsługę prawną przykładowo można wymienić:
- niższe koszt usług prawnych niż przy zleceniach jednorazowych
- możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej
- łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem różnych form kontaktu na odległość (telefonicznie, mailem)
- lepszą znajomość problemów i spraw firmy przez Kancelarię
- możliwość opracowania przez Kancelarię wzorów umów oraz innych dokumentów dostosowanych do potrzeb klienta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.