KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 90 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), oraz Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz.U. 2019 poz. 730 – „Ustawa wdrażająca RODO”), z zastrzeżeniem nieograniczonego w czasie obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej co do wszystkiego, o czym dowiedzieli się związku z udzielaniem pomocy prawnej, informuję, iż:

1) Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Sobolewska-Biłko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Sobolewska-Biłko”, 92-548 Łódź, ul. Tansmana 5/03 dane kontaktowe administratora a) telefonicznie: 608 808 724; b) pod adresem e-mail: sylwia_sobolewska@interia.eu c) w siedzibie Kancelarii pod adresem: ul. Tansmana 5/03, 92-548 Łódź

2) Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to związane :
a) ze świadczeniem usług prawnych i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy zlecenia lub innej umowy gospodarczej na podstawie art. 6ust. 1 lit. b) RODO b) 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
c) 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – w tym wypadku ta przesłanka będzie występowała ze względu na podejmowanie przez Kancelarię działań prawnych i faktycznych zmierzających do ochrony tego rodzaju interesów w ramach świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej; w tym wypadku przetwarzanie danych osobowych ma związek z działaniami realizowanymi na Państwa rzecz albo na rzecz innych osób fizycznych w sprawach lub postępowaniach, w których Państwo występują w jakimkolwiek charakterze (jako powód, pozwany, uczestnik, zainteresowany, świadek, biegły, pełnomocnik lub przedstawiciel, etc.);
d) 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych –przesłanka ta dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione interesy. Wystąpi zazwyczaj wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych nie może opierać się na żadnej z przywołanych wcześniej podstaw prawnych. Za uzasadnione interesy uznajemy w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą

3. Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
b) dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
c) dane identyfikacji podatkowej, jeśli jest to niezbędne z punktu świadczenia usług;
d) dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
e) dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
f) dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
g) dane dotyczące stanu cywilnego - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją

4) Kategoria odbiorców: Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a) współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
b) nabywcy wierzytelności kancelarii;
c) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej);
d) podmioty świadczące usługi (w szczególności: informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze, księgowo- finansowe, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie)

5) Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z art. 5 lit. c Ustawy o radcach prawnych lub przez okres wynikający z potrzeby świadczenia pomocy prawnej, umowy, obowiązywania zgody lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu;

6) Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych;,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z wyłączeniem wynikającym z Ustawy wdrażającej RODO, tj. z wyłączeniem prawa sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych osobowych – art. 21 RODO;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych;
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Łodzi i Częstochowie.